QCVN 04:2008/BTNMT Dư lượng hóa chất BVTV trong đất

QCVN 04:2008/BTNMT Dư lượng hóa chất thuốc BVTV trong đất

QCVN 15 : 2008/BTNMT Dư lượng hóa chất BVTV trong đất, quy chuẩn này quy định giới hạn tối đa cho phép của dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật trong tầng đất mặt.

QCVN 15 : 2008/BTNMT Dư lượng hóa chất BVTV trong đất, quy chuẩn này dùng để kiểm soát và đánh giá mức độ ô nhiễm hóa chất bảo vệ thực vật trong tầng đất mặt.

Quy chuan ki thuat quoc gia

1. Đối tượng áp dụng cho QCVN 15 : 2008/BTNMT Dư lượng hóa chất BVTV trong đất

QCVN 15 : 2008/BTNMT áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc sử dụng đất trên lãnh thổ Việt Nam.

Trong đó:

  • Hóa chất bảo vệ thực vật : Là những chất phòng trừ dịch hại mà bao gồm tất cả các chất hoặc hỗn hợp các chất được sử dụng để ngăn ngừa, tiêu diệt hoặc kiểm soát dịch hại. Hóa chất BVTV trong một số trường hợp cũng bao gồm các chất kích thích sinh trưởng, ngăn ngừa sự rụng quả, chín sớm, rụng lá.
  • Dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật trong đất:  Là hàm lượng hóa chất BVTV trong tầng đất mặt tại thời điểm kiểm tra, phân tích.

2. Bảng thông số kỹ thuật của QCVN 15 : 2008/BTNMT Dư lượng hóa chất BVTV trong đất

QCVN 15 : 2008/BTNMT, quy định giới hạn tối đa cho phép của dư lượng một số hoá chất bảo vệ thực vật trong tầng đất mặt ở bảng sau:

giới hạn tối đa cho phép của dư lượng một số hoá chất bảo vệ thực vật2giới hạn tối đa cho phép của dư lượng một số hoá chất bảo vệ thực vật2giới hạn tối đa cho phép của dư lượng một số hoá chất bảo vệ thực vật5iới hạn tối đa cho phép của dư lượng một số hoá chất bảo vệ thực vật trong tầng đất mặt6iới hạn tối đa cho phép của dư lượng một số hoá chất bảo vệ thực vật trong tầng đất mặt

3. Phương pháp phân tích cho QCVN 15 : 2008/BTNMT Dư lượng hóa chất BVTV trong đất

3.1. Lấy mẫu: Mẫu được lấy để xác định các dư lượng hóa chất BVTV trong đất, được lấy xuyên suốt tầng đất mặt, theo TCVN 5297: 1995 _Chất lượng đất _Lấy mẫu theo yêu cầu chung và TCVN 7538-2: 2005 _Chất lượng đất _Lấy mẫu _Phần 2: Hướng dẫn kỹ thuật lấy mẫu.

3.2. Phương pháp phân tích xác định dư lượng hóa chất BVTV trong đất theo hướng dẫn của các tiêu chuẩn quốc gia hiện hành. Trường hợp các thông số quy định trong quy chuẩn nếu chưa có các tiêu chuẩn quốc gia hướng dẫn phương pháp phân tích thì việc áp dụng các tiêu chuẩn phân tích tương ứng của các tổ chức quốc tế hoặc theo hướng dẫn của nhà sản xuất hóa chất bảo vệ thực vật được cho phép sử dụng ở Việt Nam.

 

 

QCVN 04:2008/BTNMT Dư lượng hóa chất BVTV trong đất
5 (100%) 3 votes

Tags: , ,

Tin tức khác